Home

Inom Simpt har utkast till vägledning tagits fram inom ämnet allmän riskbedömning. Ytterligare vägledning – närmast inom kundkännedom – tas fram under hösten.


Avsikten är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad samt tillämpas av branschen. Vi välkomnar därför alla synpunkter, även sådana som endast bekräftar att vägledningen motsvarar hur regelverket tillämpas av företagen.


Denna öppna konsultation omfattar dels utkast till grundläggande väg­ledning, dels utkast till verksam- hetsspecifik vägledning. De verksamhets­specifika texterna har tagits fram i expert­grupper som består av företrädare för banker, finansbolag, fondbolag och försäkrings­före­tag.


Utkasten omfattar en första version av vägledning. Avsikten är att utveckla vägledningen framöver.


Efter att synpunkterna har hanterats är utgångs- punkten att vägledningen kan antas av Simpts styr- grupp som en av Simpt godkänd vägledning.


Synpunkter tas tacksamt emot senast den 18 augusti

2017 till hanna.wetter(at)simpt.se


Utkast till vägledning inom allmän risk- bedömning

Förord

Grundläggande vägledning

Banker

Finansbolag

Fondbolag

Försäkringsföretag

--------------------------

Expertgrupperna har i sitt arbete med att ta fram vägledning utgått från en gemensam mall

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se

Öppen konsultation