Home

Allmänt om vägledningen

Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


Vägledningen utgår från medlemsföretagens behov av vägledning och avsikten är att skapa utrymme för en resurseffektiv tillämpning av regelverket samt att ge största möjliga mervärde.


Vägledningen tas fram gemensamt av de branschorganisationer som ingår i Simpt och deras medlemsföretag. Varje företag avgör dock, utifrån sina förutsättningar, om och i vilken omfattning som vägledningen tillämpas i verksamheten. Det finns inte någon skyldighet att följa väg­ledningen. Vägledningen är publik, dvs. tillgänglig för alla.


Vägledningen är inte avsedd att vara heltäckande. I fokus står frågeställningar som har identifierats inom medlemsföretagen. Såväl publiceringen av utkast som publiceringen av antagen vägledning sker löpande inom avgränsade områden. Vägledningen växer därmed fram gradvis.


Strukturen i vägledningen utgår från två huvudsakliga delar. Den ena delen innehåller grundläggande beskrivningar av vad som krävs enligt penningtvättsregelverket. Den har vissa inslag av praktisk vägledning. Den andra delen är mer praktiskt inriktad och omfattar beskrivningar av hur regelverket tolkas och tillämpas av företagen. Beroende på frågornas karaktär har den antingen verksamhetsspecifik eller branschgemensam inriktning.


Processen för att ta fram vägledning omfattar i korthet följande steg. De företag som är medlemmar i de organisationer som ingår i Simpt ges tillfälle att lämna synpunkter på de utkast till vägledning som tas fram. Därefter bedöms utkastens förenlighet med gällande rätt av ett särskilt redaktions­råd, varefter utkasten publiceras på Simpts hemsida för synpunkter inom ramen för ett öppet konsul­ta­­tions­förfarande. Att ge även andra företag och intressenter möjlighet att lämna synpunkter på utkasten är en viktig del på vägen mot en slutlig vägledning. Efter att inkomna synpunkter har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp och publiceras på Simpts hemsida.
KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se