Home

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Regelverket lämnar ofta utrymme för tolkningar och i bland uppstår tillämpningssvårigheter när reglerna krockar med andra regelverk. Det finns sammantaget ett stort behov av vägledning för verksamhetsutövarna inom detta område. Därför har branschorganisationer inom den finansiella sektorn skapat Simpt med syftet att ta fram en samlad vägledning för hur penningtvättsregelverket ska tolkas och tillämpas. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.


Simpt är ett branschinitiativ. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar inom ett viktigt men i bland komplicerat rättsområde. Samarbetet skapar goda förutsättningar för en bred och väl förankrad vägledning. Genom en vägledning som fokuserar på frågor som uppstår i respektive verksamhet skapas också förutsättningar för en effektivare tillämpning av regelverket.


Bakgrund och syfte

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se