Home

Styrgruppen

Simpt leds av en styrgrupp. Den består av medlemsorganisationernas respektive VD. Ordförande är Svenska Bankföreningens VD.

Projektgruppen

Projektgruppen består av företrädare för medlemsorganisationerna. Gruppen har bl.a. till uppgift att bereda ärenden för beslut i styrgruppen, såsom beslut om att godkänna vägledningen.

Expertgrupperna

Expertgrupperna består av företrädare för medlemsföretagen. Vägledningen tas i huvudsak fram i dessa grupper. Expert- grupperna kan bestå av medlemmar från endast en organisation eller vara sammansatta av medlemmar från flera organisationer.

Svenska Bankföreningen och Finansbolagens Förening har bildat en gemensam expertgrupp när det gäller frågor som rör finans- bolagens verksamhet. Svenska Bankföreningen har också bildat en expertgrupp för banker.

Inom Svensk Försäkring har expertgrupper bildats av försäkringsföretag. Arbetet bedrivs i samarbete med medlemmar hos Svenska försäkringsförmedlares förening.

Arbete pågår också inom en expertgrupp hos Fondbolagens Förening.

Projektledaren

Projektledaren skriver de grundläggande delarna av vägledningen. Detta görs med stöd av referensgruppen. Projektledaren är även ett stöd för expertgrupperna i deras arbete med vägledningen. Projektledaren hanterar också det redaktionella arbetet, vilket bl.a. innebär att publicera expertgruppernas utkast till vägledningstexter på hemsidan för kommentarer och att därefter bearbeta utkasten tillsammans med expertgrupperna.

Referensgruppen

Referensgruppen består av företrädare för medlemsföretagen. Den har en rådgivande funktion i förhållande till projektledaren och projektgruppen.

Initiativtagargruppen

Initiativtagargruppen har tagit initiativet till och står bakom de idéer som ligger till grund för bildandet av Simpt. Gruppen kan anlitas som rådgivare inom Simpt.

Redaktionsråd

Vägledningen kvalitetsgranskas av ett särskilt redaktionsråd, som består av experter på penningtvättsregelverket. Rådet utgörs av Thomas Grahn, Fredric Lundén, Kent Madstedt och Björn Wendleby.

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se

Organisation